Privacyverklaring

Oosten Energieadvies, gevestigd aan Legebuorren 35, 8525GX Langweer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oosten Energieadvies verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– Geboortedatum

– Bankrekeningnummer (indien verstrekt, voor de verwerking van betalingen)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Oosten Energieadvies verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van een betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten af te leveren

– Om aan wet- en regelgeving te voldoen

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Oosten Energieadvies bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 3 jaar voor persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Oosten Energieadvies verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor aanmelding bij een door ons aanbevolen aanbieder is de privacyverklaring van deze aanbieder van toepassing.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar albertoosten@gmail.com

 

Om vast te stellen dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

 

Wij wijzen u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oosten Energieadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via albertoosten@gmail.com.